Amacı: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, mevcut gıda ürünlerinin üretimini ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek. Ayrıca tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı gıda teknikerleri yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Küreselleşme sürecindeki ülkeler dünya pazarlarından pay alabilmek için büyük çaba göstermektedirler. Bu amaçla dış pazarlarda rekabet edebilmek, pazarı çok iyi tanımaya, kaliteli ve standardı yakalamış ürünler üretmeye ve en önemlisi bu alanda kalifiye işgücüne bağlıdır. Bu bağlamda ülkemiz gıda sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli kaliteyi yakalamaları, dış pazarlarda rekabet edebilmeleri, AB mevzuatına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri bu alanlarda yetiştirilmiş nitelikli insan gücü ile mümkündür. Sultandağı Meslek Yüksekokulumuz Gıda Teknolojisi Programı, gıda sanayi ve hizmet sektörlerinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı, gıda mamullerinin üretimi, pazarlanması ve denetimi konusunda çağdaş yaşamla ilişkilendirilmiş olarak özel üretim teknikleri, yeni üretim tasarımları konusunda nitelikli ara elemanlar yetiştirerek gıda sanayi ve hizmet sektörünün emrine sunmayı amaçlamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ (ÖSYM) nin belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Üniversiteye ilk kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini birimlere göre belirleyerek ilan eder. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Eksik belge veya posta yolu ile kesin kayıt yaptırılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz. Yanlışlıkla kayıt yapılmış olduğu anlaşılırsa kayıtları silinir.

Mezuniyet Şartları: Kayıt oldukları önlisans bölüm/programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ise şartlı başarılı notudur. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.25 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Gıda Teknolojisi Programı mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (meyve ve sebze ürünleri,  bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları) Gıda Teknikeri olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS’ ( Dikey Geçiş Sınavı) den yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

16 Şubat 2016, Salı 4459 kez görüntülendi